Zaštita osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka

1. Upravitelj

Registrirani naziv poduzeća: Afrodita Commerc d.o.o.
Sjedište poduzeća: Zagreb
Poslovna adresa: Getaldićeva 8, 10000 Zagreb
Kontakt: savjet@kozmetika-afrodita.com

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili na vaše zahtjeve za ostvarenje prava u vezi s vašim podatcima odgovorit će vam odgovorna osoba kod upravitelja:
Elektronička adresa: savjet@kozmetika-afrodita.com
Afrodita Commerc d.o.o. kao upravitelj osobnih podataka poštuje vaše pravo na privatnost i stremi najvišem stupnju sigurnosti vaših osobnih podataka. Zato smo pri nuđenju svojih usluga putem internetske stranice obvezni postupati u skladu sa zakonima i propisima kojima je definirana zaštita osobnih podataka, posebno u skladu s uvijek važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama te Općom uredbom EU-a o zaštiti podataka.
Izjavu o zaštiti osobnih podataka dajemo s namjerom da vas upoznamo s time u koje će svrhe vaši osobni podatci biti prikupljeni i kako će se obrađivati te kakva su vaša prava u vezi s podatcima koje čuvamo o vama i na koji ih način možete ostvariti.
Upravitelj se obvezuje da će prikupljeni osobni podatci koje ćete dostaviti putem internetske stranice biti upotrijebljeni u skladu s ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, da vaše osobne podatke neće prodavati, posuđivati ili bilo kako drugačije prosljeđivati trećim osobama, osim u zakonski određenim slučajevima.

2. Uporaba, opseg i svrha čuvanja i obrade

Osobne podatke čuvamo i obrađujemo u svrhe očuvanja kontakta sa strankama putem novosti, marketinškog obavješćivanja putem elektroničke pošte, pospješivanja prodaje, profiliranja stranki u cilju prilagođene ponude sadržaja i proizvoda strankama u elektroničkoj pošti i na internetskim stranicama.
U svrhu obavješćivanja elektroničkom poštom čuvamo: adresu elektroničke pošte, ime i prezime. Osobne podatke prikupljamo uz privolu pojedinaca. Privole čuvamo zajedno s njihovim sadržajem i sadržajem obrasca s kojim su dobivene. Osobne podatke upotrebljavaju naši sljedeći odjeli: prodaja, marketing, potpora strankama, računovodstvo.
Posjet internetskoj stranici upravitelja:
Pri svakom posjetu internetskim stranicama upravitelja na internetskom poslužitelju automatski se sprema dnevnička datoteka internetskog poslužitelja (npr. IP broj – broj koji identificira pojedino računalo odnosno drugi uređaj na internetu; verzija pretraživača, vrijeme posjeta i slično). Te podatke obrađujemo u svrhu vođenja statistike posjeta na svojim internetskim stranicama. Na našim internetskim stranicama možete ispuniti internetski obrazac kojim šaljete svoj upit za pružanje usluga. Upravitelj tako prikupljene podatke ne obrađuje posebno i ne povezuje ih s drugim podatcima.

3. Način i razdoblje čuvanja

Jamčimo vam da vaše podatke čuvamo samo onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su pojedini podatci prikupljeni i dalje upotrijebljeni.
Osobne podatke pojedinca čuvamo do brisanja cijele zbirke podataka:
- ako u našem poduzeću prestanu prethodno opisane svrhe zbog kojih čuvamo i obrađujemo osobne podatke, odmah ćemo trajno izbrisati zbirke podataka čija je svrha prestala ili
- do opoziva privole za čuvanje i obradu podataka pojedinca.
Nakon opoziva privole pojedinca njegove osobne podatke izbrisat ćemo bez odgode i trajno.
Osobne podatke čuvamo u računalnom i tiskanom obliku. Naši računalni sustavi zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprječavaju nenamjerno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu te neovlašteno otkrivanje ili pristup vašim osobnim podatcima. Osobni podatci u tiskanom obliku zaštićeni su u sigurnom metalnom ormaru kojem ima pristup samo osoba ovlaštena za te podatke. Poslovni prostori poduzeća u cijelosti su zaštićeni alarmom u suradnji s vanjskim partnerom.
Budući da na internetskim stranicama upravitelja postoje određene poveznice na druge internetske stranice koje ni na koji način nisu povezane s upraviteljem, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim internetskim stranicama.

4. Korisnici

Svi podatci prikupljeni na temelju pravnih osnova bit će upotrijebljeni u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni i neće biti proslijeđeni trećim osobama bez vaše privole.

U okviru zakonskih ovlasti vaši osobni podatci otkrivaju se sljedećim korisnicima podataka:
• ponuditeljima poštanskih usluga, ponuditeljima usluga dostave;
• ponuditeljima usluga informacijske tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme;
• administratoru i skrbniku internetske stranice.
Upravitelj se obvezuje da vaše osobne podatke neće slati ili prenositi u treću državu ili međunarodnu organizaciju.

5. Prava pojedinca

Ako više ne želite primati obavijesti putem elektroničke pošte, možete se odjaviti uporabom poveznice za automatsku odjavu u svakoj elektroničkoj obavijesti ili nam poslati elektroničku poruku na elektroničku adresu: savjet@kozmetika-afrodita.com.

Svaki pojedinac za svoje podatke može u svakom trenutku zahtijevati od upravitelja: uvid, ispravak, prekid obrade i čuvanja odnosno opoziv privole za obradu i čuvanje.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci bilo kad može zahtijevati da mu upravitelj:
• potvrdi obrađuju li se podatci u vezi s njim ili ne,
• omogući pristup osobnim podatcima (tj. uvid te njihovo prepisivanje ili kopiranje),
• da informacije u vezi s obradom tih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima kojima su osobni podatci proslijeđeni ili kojima će biti proslijeđeni, predviđenom razdoblju čuvanja podataka, o tehničkim i organizacijskim mjerama za zaštitu podataka itd.),
• omogući ispravak netočnih osobnih podataka u vezi s njim i da mu omogući dopunu nepotpunih osobnih podataka,
• omogući pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav),
• omogući pravo na ograničenje obrade,
• omogući pravo na prigovor na obradu ako se obrada podataka temelji na legitimnom interesu upravitelja, uključujući oblikovanje profila,
• omogući pravo na prenosivost podataka i da mu prosljeđuje podatke u opće upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku ili da ih izravno prosljeđuje drugom upravitelju,
• omogući pravo na opoziv privole kad se osobni podatci obrađuju na osnovi privole, pri čemu opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodila do njezina opoziva,
• pruži dodatne informacije o njegovom pravu na žalbu kod mjerodavnog nadzornog tijela.
Upravitelj će pojedincu na njegov zahtjev u skladu s važećim zakonodavstvom dati i druge informacije u vezi s njegovim osobnim podatcima koje obrađuje.
Upravitelj se obvezuje da će na zahtjeve pojedinca na kojeg se odnose osobni podatci odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u propisanim rokovima elektroničkom poštom odnosno pismeno poštom ako pojedinac izrazi takvu želju.

6. Izmjene

Zadržavamo pravo da predmetnu Izjavu o zaštiti osobnih podataka prema potrebi povremeno prilagodimo stvarnim uvjetima i zakonodavstvu s područja zaštite osobnih podataka. Zato vas pozivamo da prije svakog slanja osobnih podataka provjerite aktualnu verziju kako biste bili upoznati s mogućim izmjenama i dopunama.

Zagreb,
svibanj 2018.